Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L. angajează

 

Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:


- CONDUCĂTOR AUTOSPECIALĂ - (1 post)
(ȘOFER PE VIDANJĂ)
 
TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 04.05.2017, ORA 14.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.
 
INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 05.05.2017, ORA 10.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.
 
1.CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
 
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 24 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
 
2.CONDIŢII SPECIFICE:
 
- CONDUCĂTOR AUTOSPECIALĂ -
 
- vârsta minimă 24 ani;
- studii medii/școală profesională;
- permis de conducere categoria B, C;
- fără abateri în siguranţa circulaţiei;
- experienţă şi vechime: experiența în domeniu minim 1 an;
- capacitate de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru program prelungit și pentru deplasări pe teren;
 
2.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:
 
- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE;
- CAZIER JUDICIAR;
- CAZIER ELIBERAT DE SERVICIUL RUTIER;
- COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
- DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).
 
                                                                                                                             S.C. GIROCEANA S.R.L.

Parteneri media