Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L. angajează

 

Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- TAXATOR -
(1 post)

Termenul de depunere al dosarelor este 21.12.2016,ora 1600 , la sediul S.C. GIROCEANA S.R.L.,Str. Semenic, Nr. 54, Comuna Giroc, JudețulL Timiș - Camera 4.

Interviul va avea loc în data de 22.12.2016, ora 10:00, la sediul S.C. GIROCEANA S.R.L., camera 4.

CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi ;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.


CONDIŢII SPECIFICE:

- TAXATOR -

- orientare către rezultate;
- studii medii;
- capacităţi organizatorice foarte bune;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- experienţa în domeniu constituie un avantaj;


DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- Cerere de înscriere;
- CURRICULUM VITAE;
- Copia actului de identitate;
- Cazier judiciar;
- Copia diplomei de studiu;
- Copia deciziei de pensionare (daca este cazul).

Parteneri media