Societatea Giorceana face noi angajări: muncitor necalificat, mecanic utilaj

 

 Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- MUNCITOR NECALIFICAT
(4 posturi)
- MECANIC UTILAJ -
(1 post)

 Termenul de depunere al dosarelor este 18.11.2016, ora 14:00, la sediul s.c. giroceana s.r.l., str. semenic, nr. 54, comuna giroc, judeţul timiş - camera 4. Interviul va avea loc în data de 21.11.2016, ora 10:00, la sediul s.c. giroceana s.r.l., camera 4. Condiţii generale, care trebuie îndeplinite de fiecare candidat:
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

CONDIŢII SPECIFICE:

  Muncitor necalificat

- studii generale: minim 8 clase;
- vechimea în muncă constituie un avantaj;

 Mecanic utilaj

- studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat), preferabil şcoală tehnică de profil (mecanic utilaj);
- posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule B, C, E, Tr;
- atestat de mecanic utilaje;
- capacităţi organizatorice foarte bune;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- experienţa în domeniu constituie un avantaj;

 Dosarul de înscriere la concurs va conţine:

- cerere de înscriere
- copia atestatului (pentru funcţia de mecanic utilaj);
- copia permisului de conducere (pentru funcţia de mecanic utilaj);
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate;
- cazier judiciar.

Parteneri media