Posturi libere la GIROCEANA: electrician si casier

S.C.  GIROCEANA S.R.L., CU SEDIUL ÎN COMUNA GIROC, STR. SEMENIC nr. 54, JUDEȚUL TIMIȘ, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR  POSTURI VACANTE:

 • ELECTRICIAN MONTARE ȘI REPARAȚII LINII ELECTRICE AERIENE  -1 POST -
 • CASIER - 1 POST -

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 25.04.2016 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, RESURSE UMANE CAMERA 1.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 28.04.2016, ORA 10.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL.

1. CONDIȚII GENERALE, CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT :

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru postul vizat;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vizat;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.A CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN:

 • studii medii;
 • posesor carnet de conducere categoria B și C;
 • disponibilitate pentru program prelungit și intervenții ocazionale pentru avarii;
 • abilități de comunicare și  organizare;
 • experiențășivechime: minim 3 ani în domeniu.

2.B CONDIȚII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE CASIER:

 • experiență în domeniu minim 1 an;
 • studii medii-liceu; (studiile superioare de profil economic reprezintă un avantaj)
 • capacități organizatorice foarte bune;
 • abilități de comunicare;
 • cunoștințe de operare PC (MS Office: Word, Excell);
 • capacitate de a lua decizii în condiții de stres;

3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULUM VITAE;
 • COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIE PERMIS DE CONDUCERE;
 • DOCUMENT JUSTIFICATIV VECHIME ÎN MUNCĂ;
 • CAZIER JUDICIAR (PENTRU POSTUL DE CASIER)

Parteneri media